1560915.jpg

 25 artikla. 1. Kullakin henkilöllä on oikeus elintasoon, joka
                  on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja
                  hyvinvoinnin, mitä erityisesti tulee ravintoon, vaatetukseen,
                  asuntoon, lääkintähuoltoon ja välttämättömään yhteiskunnal-
                  liseen huoltoon; hänellä on oikeus turvaan työttömyyden,
                  sairauden, tapaturman tai leskeyden sattuessa tai muissa toi-
                  meentulon menetyksen tapauksissa, jotka johtuvat hänen tah-
                  dostaan riippumattomista olosuhteista.
1560916.jpg

26 artikla. 1. Kullakin henkilöllä on oikeus opetukseen. Ope-
                  tuksen on oltava maksutonta, ainakin mikäli on kysymys al-
                  keis- ja perusopetuksesta. Alkeisopetus on pakollinen. Tek-
                  nillisen ja ammattiopetuksen on oltava yleistä; jatko-opetuk-
                  sen on oltava avoinna yhtäläisesti kaikille heidän ansionsa
                  mukaan.
Linkki: YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus